Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thomaspi/public_html2/vadvilag.hu/php/connect_vadvilag.php on line 2
Vadvilág | Magyar | Szabályzat | 2
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaA tagsági viszony keletkezése, megszűnése
 • Az egyesület rendes tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, aki természetszerető és védő, azt művészi szinten megörökítő természetfotós feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
 • A rendes tagsági viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező természetes személy belépési szándékát a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsa, az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismerje és az Elnökség őt határozatával a tagok sorába felvegye.
  Tagsági viszony feltételei:
  • tagok lehetnek az alapító tagok További tagok belépésének feltételei:
  • az egyesület két legalább hat hónapos tagsági viszonnyal rendelkező rendes tagja és az elnökség egy tagja együttesen ajánlással lássa el
  • az alapszabály elfogadása
  • a tagdíj befizetése Az Elnökség a jelentkező felvételéről a belépési szándék kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles határozni. A határozatot annak meghozatalától számított 15 napon belül a jelentkezőnek meg kell küldeni. A felvételt megtagadó határozattal szemben a jelentkező a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatával szemben - a IX. fejezet 4. pontjába foglalat törvénysértésre való hivatkozást kivéve - további jogorvoslatnak helye nincs.
   A belépési kérelem elutasítása nem zárja ki azt, hogy a jelentkező belépési szándékát az elutasítást követően megismételje.
 • Az egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek, akik azonban szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre ide nem értve a tiszteletbeli Elnök tisztséget - nem választhatók.
  Pártoló tag lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően az Egyesület demokratikus működését, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését elősegíteni kívánja, feltéve, hőgy a természetes személy nincs eltiltva a közügyektől.
  A pártoló tagsági viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező jogalany belépési szándékát a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsa, a személyét hitelt érdemlően igazolja, az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismerje és az Elnökség őt határozatával a pártoló tagok sorába felvegye.
  Az Elnökség a jelentkező felvételéről a belépési szándék kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles határozni. A határozatot annak meghozatalától számított 15 napon belül a jelentkezőnek meg kell küldeni. A felvételt megtagadó határozattal szemben a jelentkező a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatával szemben - a IX. fejezet 4. pontjába foglalat törvénysértésre való hivatkozást kivéve - további jogorvoslatnak helye nincs.
  A belépési kérelem elutasítása nem zárja ki azt, hogy a jelentkező belépési szándékát az elutasítást követően megismételje. A pártoló tag az Elnökség határozata alapján tagdíj fizetésére köteles.
  Tiszteletbeli tag lehet minden, a közügyek gyakorlására jogosult belföldi és külföldi természetes személy, akit az Egyesület Elnöksége, illetve Közgyűlése a tiszteletbeli tagok sorába felvesz és a felvételt a tiszteletbeli tagságra javasolt nyilatkozatával elfogadja.
 • A tagsági viszony megszűnik:
  • kilépéssel,
  • törléssel,
  • kizárással
  • a tag halálával,
  • jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany esetén annak jogutód nélküli megszűnésével.
  A tag kilépési szándékát írásban az Elnökségnek köteles bejelenteni. A kilépéshez az Elnökség hozzájárulása nem szükséges. A kilépés napja a kilépési szándék Elnökség részére történő kézbesítésének napja. Az Elnökség a tag kilépéséről való tudomásszerzését követően köteles a kilépett tagot haladéktalanul törölni a tagok jegyzékéből.
  A Közgyűlés az Elnökség javaslatára határozatával kizárhatja tagjai sorából azt, aki az egyesület alapszabályát megszegi, a természetfotózás általános etikai normáit nem tartja be vagy aki az egyesület céljainak megvalósítását szándékosan akadályozza. Az Elnökség határozatával törölheti az egyesület tagjai sorából azt, aki a tagsági díjjal hátralékban van és azt írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban foglalt határidon belül sem fizeti meg tagdíjhátralékát. Az Elnökség törlést elrendelő határozata ellen fellebbezésnek van helye. A törlést elrendelő határozattal szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatával szemben - a IX. fejezet 4. pontjába foglalat törvénysértésre való hivatkozást kivéve - további jogorvoslatnak helye nincs.
  A törlés elrendelése nem zárja ki azt, hogy a törölt tag a törlést követően tagi felvételét kérje.