Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thomaspi/public_html2/vadvilag.hu/php/connect_vadvilag.php on line 2
Vadvilág | Magyar | Szabályzat | 7
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaÖsszeférhetetlenség
 • Sem a Közgyűlés, sem az Elnökség határozatának hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármely más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. E vonatkozásban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §-ban foglaltak az irányadók.
 • Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója:
  • az Elnökség tagja,
  • az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik,
  • az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást.
 • Az egyesület, illetve az egyesület közhasznú jellegének megszűntét követő két évig nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az egyesület Elnökségi tagja, ha a megszűnt közhasznú szervezet a megszűnését megelőző két évben legalább egy évig az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 • Vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 • Határozatok és nyilvánosság:
  • A testületi szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
  • Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
  • A testületi szervek döntéseit az egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozzá nyilvánosságra.
  • Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, az Egyesület titkárával előzetesen egyeztetett időpontban.
  • Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.